1. EJENDOMSRET.
1. 1 Det udlejede udstyr, som er specificeret på forsiden, er og bliver Prime Production`s ejendom. Lejen må ikke sælge, pantsætte, fremleje, udlåne eller overgive til tredje mand, anvise udstyret som genstand for udlæg eller på anden måde disponere over udstyret, bortset fra dispositioner, som er et led i sædvanlig, forsvarlig brug af udstyret og ikke strider mod Prime Production`s interesser.

2. BRUG OG BEHANDLING AF UDSTYRET.
2.1 Udstyret må kun bruges på den på forsiden angivne installationsadresse. Udstyret må ikke fjernes fra denne adresse uden, at Prime Production skriftligt er varslet om flytning af udstyret, og at flytningen er skriftligt accepteret af Prime Production. Udstyret må under ingen omstændigheder flyttes til udlandet, herunder Grønland og Færøerne. Lejer har i øvrigt pligt til skriftligt at melde adresseændring til Prime Production senest 8 dage før flytning.

2.2 Lejer forpligter sig til at behandle udstyret med omhu og forsigtighed og søger for, at eventuelle mekaniske eller elektriske fejl ved udstyret meddeles ejer. Lejer må ikke udføre reparation på udstyret.

3. FORSIKRING
3.1 Lejer forpligter sig til i hele lejeperioden til at holde udstyret forsikret for dets fulde værdi mod pludselig, udefra kommende skade, herunder tyveri, brand, vandskade, fejl på el-nettet m.v.

3.2 Ved eventuel brug/opbevaring af udstyret uden for forsikringsadressen eller ved eventuel brug af udstyret på en måde eller til et formål, som ikke er omfattet af dækning for lejers indboforsikring, er lejer forpligtet til at tegne særskilt forsikring med tilsvarende dækning, f.eks. vedrørende videokameraer m.v.

3.3 Prime Production har ret til at kræve dokumentation for, at lejer har en forsikring.

3.4 Ved tab/skade, som dækkes af forsikring, skal lejer anmelde skaden til sit forsikringsselskab samt til politiet, hvis dette er en betingelse for forsikringsdækning. Lejer skal samtidig sende kopi af skadeanmeldelsen til Prime Production. Lejer skal søge for, at forsikringsselskabet fortager udbetaling af forsikringssummen direkte til Prime Production. Lejer betaler eventuel selvrisiko direkte til Prime Production, således at Prime Production holdes skadesfri.

3.5 Hvis lejer skulle forsømme sin forsikringspligt, eller lejer har forvoldt skade ved grov uagtsomhed eller under tilsvarende omstændigheder, som indebærer, at forsikringsdækning bortfalder, kan lejer gøres økonomisk ansvarlig for udgifter til reparation/udskiftning svarende til den manglende forsikringsdækning.

4. VEDLIGEHOLD/SERVICE
4.1 Opstår der funktionsfejl på udstyret, skal Prime Production underrettes omgående. Udstyret vil blive repareret eller erstattet efter beslutning truffet af Prime Production. Udgifterne til reparation vil blive dækket af Prime Production. Reparation skal udføres af autoriseret personale fra Prime Production eller andre reparatører godkendt af Prime Production.

4.2 Service vil blive udført hurtigst muligt og inden for ordinær arbejdstid. Prime Production er berettiget til at medtage udstyret til værksted til reparation. Der ydes ingen reduktion i lejen for den tid, det lejede ikke kan anvendes som følge af opståede fejl, eller som følge af den tid, der medgår til reparation af udstyret. Efter nærmere aftale kan Prime Production dog beslutte at stille tilsvarende låneudstyr til rådighed for lejer i reparationsperioden.

5. BETALINGSBETINGELSER
5.1 Al betaling af leje sker forskudsvis med det på forsiden anført månedsbeløb, og efter den betalingsordning, som er aftalt på forsiden.

5.2 Lejer er alene ansvarlig for, at betaling sker. Hvis lejer ikke har modtaget eller har mistet eventuelt indbetalingskort/opkrævning fra Prime Production, er lejer forpligtet til snarest at tage kontakt med Prime Production idet sådanne forhold ikke betragtes som grundlag for betalingsudsættelse.

5.3 Dersom månedsbeløbet ikke betales inden betalingsfristen, beregnes rykkeromkostninger med Prime Production`s til enhver tid gældende satser. Oplysning om gebyrsatser kan fås ved henvendelse til Prime Production, tlf.: 40548519. Ved manglende betaling vil udestående beløb om nødvendigt blive indkrævet ved retslig inkasso.

6. MISLIGHOLDELSE
6.1 Prime Production kan uden varsel bringe lejeforholdet til ophør ved væsentlig misligholdelse fra lejers side, herunder særlig hvis:
– lejer disponerer over udstyret i strid med Prime Production`s ejendomsret,
– udstyret beskadiges ved forsætlig eller grov uagtsomhed fra lejers side, flyttes fra installationsadressen eller medbringes til udlandet i strid med bestemmelserne i pkt.2.
– udstyret ikke er holdt forsikret i henhold til pkt. 3. ovenfor, eller lejer forsømmer anmeldelse af skader.
– månedsbeløbet ikke er betalt senest en måned efter forfald.
– lejer i væsentligt omfang handler i strid med bestemmelserne i lejeaftalen.

6.2 Ved ophævelse af aftalen pga. misligholdelse, forpligter lejer sig til at betale alle skyldige måneds beløb samt eventuelle reparationsudgifter og eventuelle andre udgifter, som er påløbet som følge af lejers brug af udstyret.

6.3 I tilfælde af, at udstyret ikke tilbageleveres til Prime Production ved lejetidens udløb eller efter opsigelse eller ophævelse, kan Prime Production kræve udstyret udleveret ved umiddelbar fogedforretning, idet alle omkostninger herved påhviler lejer.

7. LEJEFASTSÆTTELSE, LØBETID OG GEBYRER.
7.1 Ved etablering af et lejeforhold med ny lejer betales kontant et oprettelsesgebyr samt forholdsmæssig leje frem til første ordinære forfald. Disse beløb specificeres på forsiden.

7.2 Hvis lejeaftalen opsiges af lejer eller ophører før udløbet af perioden, som følge af lejers forhold, skal lejer tilbagebetale eventuelle rabatter (f.eks. lejefri måneder). Endvidere skal lejer betale et tillæg til lejen for den allerede forløbne del af lejeperioden, således at lejen for den forløbne periode svarer til den leje, som ville have været gældende, hvis lejeaftalen oprindeligt var indgået med dette (kortere) tidsrum. Oplysning om sådanne tillæg fås ved henvendelse til Prime Production.

7.3 Prime Production kan til enhver tid foretage prisændringer med 2 måneders skriftligt varsel til en forfaldsdato. Hvis ikke prisændringen kan accepteres af lejer, kan lejer opsige aftalen med en måneds skriftligt varsel til den forfaldsdato, som er angivet i varslet fra Prime Production. I modsat fald har prisændringen virkning for lejer.